Passover Plate

טופס מכירת חמץ וקמחא דפסחא תשפ"א

אני החתום מטה ממנה את הרב גוסטבו סורסקי למכור את כל החמץ אשר ברשותי, או שהרב ימנה נציג אחר למכור בשמי את כל החמץ אשר יש בכתובת הרשומה מטה לאדם לא יהודי.

אני תורם/ת לטובת קרן צדקה ומעות חיטין: