דברים
ואתחנן
עקב
ראה
שופטים
כי תצא
כי תבוא
ניצבים
וילך
האזינו
וזאת הברכה